Amdanom Ni

Amdanom Ni

Rydyn ni’n gweithio gyda myfyrwyr a chyflogwyr i wella addysg gyrfaoedd, hybu cyfleoedd sy’n ymwneud â gwaith, a sefydlu piblinellau talent i fusnesau.

Mae Cyfleoedd yn adeiladu ar ddatganiad cenhadaeth y Coleg ehangach, sef galluogi ein myfyrwyr i ‘fod yn bopeth y gallant fod’, trwy eu paratoi a’u cefnogi nhw i lwyddo, i wneud cynnydd, ac i ddod o hyd i swyddi boddhaus.

Rydyn ni am sicrhau bod gan ein myfyrwyr y gallu a’r sgiliau rhyngbersonol i gyfathrebu’n effeithiol ac i ychwanegu gwerth i’r gweithle.

Mae cyfleoedd i gydweithio â busnesau lleol a chenedlaethol yn ein galluogi ni i roi profiad o’r byd gwaith i’n myfyrwyr a sicrhau eu bod nhw’n gallu datblygu ac adeiladu eu brand personol yn y farchnad swyddi agored. Rydyn ni’n ymrwymedig i gefnogi busnesau meicro, bach a chanolig (SME).

Yr hyn y gallwn wneud ar eich cyfer

Rydyn ni am baratoi a chefnogi myfyrwyr i gyflawni, gwneud cynnydd, a dod o hyd i swyddi boddhaus.

Rydyn ni’n cynnig man gweithio arloesol a chydweithredol sy’n galluogi myfyrwyr a chyflogwyr i gysylltu â’i gilydd

Trwy weithio â chyflogwyr, rydyn ni’n bwriadu gwella addysg gyrfaoedd, hybu cyfleoedd sy’n ymwneud â gwaith, a sefydlu piblinellau talent i fusnesau.

Cyngor ac Arweiniad

Rydyn ni’n cynnig cyngor di-duedd ac am ddim ynglŷn â’ch camau nesaf ar ôl y Coleg. Gallwn roi cymorth ar gyfer:

  • Paratoi i ysgrifennu eich CV
  • Paratoi am gyfweliad swydd
  • Cael profiad gwaith
  • Dewis pynciau neu gyrsiau ar gyfer eich camau nesaf
  • Sefydlu eich busnes eich hun trwy ennill sgiliau menter

Y Tîm

Steve Jones

Fel Arweinydd Gyrfaoedd y Coleg, rwy’n rheoli’r tîm gyrfaoedd ac yn arwain y rhaglen gyrfaoedd. Rwy’n gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau mewn perthynas â recriwtio, bylchau sgiliau ac anghenion y diwydiant, yn ogystal ag yn sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad at y cyfleoedd lleol gorau i ymgysylltu â chyflogwyr.

Mae gen i brofiad o gynghori darparwyr addysg ar gyfer eu rhaglenni gyrfaoedd, ac rydw i wedi cefnogi nifer fawr o fyfyrwyr ac oedolion i ddod o hyd i yrfaoedd llwyddiannus.

Abigail Bassie

Mae fy nghefndir yn y maes hyfforddi ac addysgu proffesiynol, a deilliodd hyn o fy nghymhwyster PCET a fy awch am arwain unigolion. Fel graddedig BA, rydw i wedi astudio a gweithio yn y diwydiant creadigol trwy gydol fy mywyd, ac mae hyn wedi fy ngalluogi i i weld cyflogadwyedd o safbwynt gwahanol!

Fy nod yw ysbrydoli pobl ifanc i wireddu eu potensial llawn a defnyddio eu sgiliau trosglwyddadwy, tra’n gwella eu cyfleoedd i gael addysg a swyddi.

Rydw i am i fy myfyrwyr deimlo eu bod nhw’n cael eu cefnogi trwy gydol y broses cyflogadwyedd gyfan, gan addasu arfau a thechnegau i weddu i bob angen dysgu, tra’n meithrin teimlad o optimistiaeth wrth gymryd y ‘camau nesaf’.

Stefanie Cunningham

Rydw i wedi gweithio yng Ngholeg Penybont am 7 mlynedd. Ar ôl cyfnodau o weithio fel Derbynnydd ac yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr, rydw i nawr wrth fy modd i fod yn Hyfforddwr Gyrfaoedd a Chyflogaeth

Rydw i’n rhugl yn y Gymraeg, ac yn angerddol am roi cyfleoedd i’n myfyrwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gen i awch am arwain unigolion i fod y gorau y gallant fod, ac rydw i’n gweithio tuag at fy nghymhwyster Cyngor a Chyfarwyddyd Lefel 4 ar hyn o bryd.

Ruth Rowe

Rydw i’n angerddol am gefnogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau menter ac i gyflawni eu dyheadau entrepreneuraidd.

Rwy’n gweithio gyda dysgwyr ar sail un-i-un i sicrhau bod ganddynt y cymorth sydd angen arnynt i lwyddo trwy gydol eu teithiau busnes. Mae fy nghymwysterau yn cynnwys MA mewn Addysg Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth, ac rydw i’n gymrawd IEEP. Gweithiais fel cynghorwr busnes am 7 mlynedd cyn i mi ymuno â Choleg Penybont fel Swyddog Entrepreneuriaeth.

Debra Watkins

Rwy wrth fy modd i fod yn gweithio fel Hyfforddwr Gyrfaoedd a Chyflogaeth gyda’r tîm Cyfleoedd, yn dilyn bron i flwyddyn yn yr Adran Beirianneg fel Swyddog Lleoliadau Gwaith. Gyda bron i ugain mlynedd o brofiad yn y sector addysg, rwy’n angerddol am helpu myfyrwyr i gyflawni eu hamcanion.
Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr her newydd ac at weithio gyda thîm mor wych.

Cyflogwyr rydym yn gweithio gyda nhw:

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

Ein nod yw helpu chi i archwilio eich cyfleoedd gyrfaol er mwyn cyflawni, gwneud cynnydd a dod o hyd i swyddi boddhaus.

Oes cwestiynau gennych, neu oes angen mwy o wybodaeth arnoch?

Llenwch y ffurflen neu ffoniwch y tîm:
01656 302 302