Job description

PMP Recruitment are looking to employ a number of Tour Guides/Retail staff to work a minimum of 6 hours per week. You will be required to be flexible and be able to work between Monday – Sunday

The position is both to guide members of public around an exciting tourist attraction based in Llantrisant and also work as a retail assistant in the company’s busy gift shop.

These positions will be starting in the new year.

Purpose of the Job:

 • To deliver a memorable and enjoyable experience for all guests through a guided tour and performance.
 • Ensure that all guests and potential guests to the attraction receive the highest level of customer service at all times.
 • Key Accountability’s:
 • Embrace the idea of ‘the team’ and actively work to ensure the success of the attraction. • With a conscientious attitude, follow the script given and be open to receiving feedback from the management team.
 • Ensure you are always punctual ready to start working at the time your shift starts.
 • Ensure the highest standards of presentation are maintained throughout the attraction at all times.
 • Be courteous and professional to guests at all times.
 • Observe and report to the General/Duty Manager immediately any incidents which may affect the presentation, other employees or guests of the visitor attraction.

Person Specification:

Essential

 • Experienced in drama/acting/live entertainment
 • Ability to engage members of the public and to gather an audience
 • Commitment and passion to performance and learning
 • Creativity and Enthusiasm
 • A flexible, hands-on, can-do approach
 • Initiative and positivity
 • An excellent work-ethic and desire to develop skills
 • Personable, presentable and highly professional
 • Able to work weekends, school holidays and evenings as required

Desirable

 • Experience in amateur dramatics
 • Previous Experience of working in the Tourism Sector
 • Experience in group management to maintain tight booking times
 • Ability to speak a foreign language
 • Awareness of health and safety
 • Storytelling/ Interest in History

Part-time hours: Minimum 6 hours per week

Pay Rate – £8.96ph

To apply, contact Geoge Boucher at PMP Recruitment at;

george.boucher@pmprecruitment.co.uk 

 

Tywysydd Teithiau yn Profiad y Bathdy Brenhinol

Disgrifiad o’r swydd

Mae PMP Recruitment yn awyddus i gyflogi nifer o Dywyswyr Teithiau/Staff Manwerthu i weithio am ddim llai na 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn i chi fod yn hyblyg a gallu gweithio rhwng dydd Llun a dydd Sul. 

Mae’r swydd yn cynnwys tywys y cyhoedd o amgylch atyniad ymwelwyr cyffrous yn Llantrisant a hefyd gweithio fel cynorthwyydd manwerthu yn siop roddion prysur y cwmni.

Bydd y swyddi hyn yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Diben y Swydd:

 • Cynnig profiad cofiadwy a phleserus i bob gwestai drwy daith tywys a pherfformiad
 • Sicrhau bod pob gwestai a darpar westai i’r atyniad yn cael y gwasanaeth cwsmeriaid gorau posib ar bob adeg                                                              

 

Prif Gyfrifoldebau:

 

 • Croesawu’r syniad o fod “yn dîm” a gweithio’n ddiwyd i sicrhau llwyddiant yr atyniad
 • Gydag agwedd gydwybodol, dilyn y sgript  a roddir a bod yn agored i dderbyn adborth gan y tîm rheoli
 • Sicrhau eich bod bob amser yn brydlon i ddechrau gweithio pan fydd eich shifft yn dechrau
 • Sicrhau’r safonau uchaf o ran cyflwyniad ym mhob rhan o’r atyniad ar bob adeg
 • Bod yn gwrtais a phroffesiynol i westeiwyr ar bob adeg
 • Nodi a rhoi gwybod i’r Rheolwr Cyffredinol/Rheolwr ar Ddyletswydd am unrhyw ddigwyddiadau a allai effeithio ar y cyflwyniad, cyflogeion eraill neu westeiwyr yr atyniad i ymwelwyr

 

Manyleb Person:

Hanfodol

 • Profiad o ddrama/actio/adloniant byw
 • Y  gallu i ennyn diddordeb y cyhoedd a dod â chynulleidfa at ei gilydd
 • Ymrwymiad a brwdfrydedd dros berfformio a dysgu
 • Creadigedd a brwdfrydedd
 • Agwedd hyblyg, ymarferol a chadarnhaol
 • Agwedd flaengar a chadarnhaol
 • Yn weithiwr da ac yn awyddus i ddatblygu sgiliau
 • Dymunol, taclus a hynod broffesiynol
 • Y gallu i weithio ar benwythnosau, yn ystod gwyliau ysgol a gyda’r nos yn ôl y gofyn

 

Dymunol

 • Profiad o’r theatr amatur
 • Profiad o weithio yn y Sector Twristiaeth
 • Profiad o reoli grwpiau er mwyn dilyn amserlen gaeth
 • Y gallu i siarad iaith dramor 
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch
 • Adrodd stori / diddordeb mewn hanes

Oriau rhan-amser: Dim llai na 6 awr yr wythnos

 

 

 

 

Cyflog – £8.96ph

I ymgeisio, cysylltwch â Geoge Boucher yn PMP Recruitment;

george.boucher@pmprecruitment.co.uk