Rhaid bod wedi cymhwyso hyd at NVQ Lefel 2
Gweithio yn y gwesty sba prysur
Oriau hyblyg ond mae’n rhaid bod ar gael ar benwythnosau

Cyfrifoldebau’r swydd:
● Cynnig croeso cynnes i westeion a sgwrsio â nhw yn broffesiynol er mwyn sicrhau eu bod
yn teimlo’n gyfforddus
● Sicrhau eich bod yn gwybod am y cynnyrch a gwasanaethau diweddaraf at y diben o
hyrwyddo ac ateb ymholiadau gan westeion
● Cynnig amrywiaeth o driniaethau harddwch i aelodau, gwesteion ac ymwelwyr y gwesty
gan gynnig triniaeth broffesiynol, gyfeillgar waeth beth fo rhyw’r unigolyn
● Sicrhau bod y sba yn lân bob amser
● Rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw ymddygiad amhriodol gan westai
● Sicrhau bod pob ardal yn y sba yn cydymffurfio â’r rheoliadau Iechyd a Diogelwch
perthnasol
● Cyflawni gweithdrefnau shifftiau a dyletswyddau cau yn ôl y gofyn
● Cyflawni gofynion hyfforddi a datblygu rheolaidd yn ôl yr angen
● Rhoi gwybod am unrhyw faterion sy’n ymwneud â chynnal a chadw neu ddiogelwch i
oruchwylwyr

Mae’r buddion yn cynnwys gwisg, prydau ar ddyletswydd, aelodaeth hamdden, disgowntiau yn y
gwesty ac yng ngwestai’r grŵp.
Natur y swydd: Rhan amser, parhaol
Cyflog: £9.20 yn awr
I ymgeisio, anfonwch eich CV at nmartin@bestwesternheronstonhotel.co.uk