Number of vacancies: 3

Hours per week: 3 to 5 (Maybe more)

Pay: £15 per hour

Daily duties:

  • Planning of Dance, Drama and Singing classes for Children
  •  Assisting running of classes for groups of max 20 children
  •  Teaching Dance, Drama or Singing 
  • Saturday Mornings and some evenings 

Desirable personal qualities:

Calm, polite and easy going attitude to  children. 

Proficient in Dance, Drama or Singing and  able to communicate effectively to share their  skills and knowledge. 

A real passion for theatre and musical theatre

 

Additional information:

We are looking for new staff members to work  in our busy Saturday morning Theatre School  in Barry. 

We have 80+ Children, spilt into 5 age and  ability groups. 

We are looking for someone who likes  working with Children from the ages of 5 to 16  and is enthusiastic to share their skills and  passion for musical theatre.

Qualifications required:

No official qualifications required but any  qualifications in Drama, Dance, Music,  Singing would be advantageous. 

Talent and enthusiasm is a prerequisite!

Email: Duncan Creaseypukkaproductionsbarry@yahoo.co.uk

 

Nifer y prentisiaethau gwag: Hyd at 3

Oriau yr wythnos: 3 i 5 (efallai mwy)

Cyflog: £15 yr awr

Dyletswyddau dyddiol:

  • Cynllunio gwersi Dawns, Drama a Chanu i  Blant 
  • Cynorthwyo â rhedeg dosbarthiadau ar gyfer  grwpiau o ddim mwy nag 20 o blant 
  • Addysgu Dawns, Drama neu Ganu 
  • Boreau dydd Sadwrn a rhai nosweithiau

Nodweddion personol dymunol mewn prentis:

Dull digynnwrf, cwrtais a hamddenol o ymdrin â phlant Yn fedrus mewn Dawns, Drama neu Ganu ac yn gallu  cyfathrebu’n effeithiol i rannu gwybodaeth a phrofiad. Yn frwd iawn dros y theatr a’r theatr gerdd.

Gwybodaeth ychwanegol:

Rydym yn chwilio am staff newydd i weithio yn ein  Hysgol Theatr yn y Barri ar foreau dydd Sadwrn. Mae gennym fwy nag 80 o blant, sydd wedi’u  rhannu’n 5 grŵp ar sail oedran a gallu. 

Rydym yn chwilio am rywun sy’n hoffi gweithio gyda  phlant o 5 i 16 mlwydd oed ac sy’n awyddus i rannu  eu sgiliau a brwdfrydedd dros y theatr gerdd.

 

Cymwysterau gofynnol:

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ond byddai  unrhyw gymwysterau mewn Drama, Dawns, Cerdd,  Canu yn fanteisiol. Mae talent a brwdfrydedd yn  hanfodol!

 

Ebost: Duncan Creaseypukkaproductionsbarry@yahoo.co.uk