Number of vacancies: 1

Start date of role: As soon as possbile

Hours per week: 15-20 Hours

Pay: £9.50 Per Hour

Daily duties: Assisting with social media posts and marketing campaigns.

Desirable personal qualities of candidate: Looking for someone who is looking to gain experience whilst studying towards marketing qualification. Experience in all social media is essential.

Additional information: Wage is based on experience, full time job available upon qualification.

Qualifications required: Passionate about marketing and social media. Photography skills would be desirable for product photo’s.

Full address including postcode (Where the role will be based): SHEFFS, WENTLOOG BUILDINGS, CF3 1YA, CARDIFF

How will the applicant apply for the vacancy?: CV and Cover Letter to GARETH@SHEFFS.CO.UK

 

Nifer y swyddi gweigion: 1

Dyddiad dechrau’r rôl: Cyn gynted â phosibl

Oriau’r wythnos: 15-20 Oriau

Cyflogau: £9.50 yr awr

Dyletswyddau dyddiol: Cynorthwyo â phostiadau cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd marchnata.

Nodweddion personol dymunol yr ymgeisydd: Rydym yn chwilio am rywun sy’n awyddus i gael profiad wrth astudio tuag at gymhwyster marchnata. Mae profiad o’r  holl gyfryngau cymdeithasol yn hanfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r cyflog yn dibynnu ar brofiad, bydd swydd lawn amser ar gael ar ôl cymhwyso.

Cymwysterau gofynnol: Yn frwdfrydig dros farchnata a chyfryngau cymdeithasol. Byddai sgiliau ffotograffiaeth yn ddymunol ar gyfer tynnu lluniau.

Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post (Lle bydd y rôl wedi’i lleoli): SHEFFS, WENTLOOG BUILDINGS, CF3 1YA, CAERDYDD

Sut bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais am y swydd wag?: CV a Llythyr Eglurhaol i GARETH@SHEFFS.CO.UK