Rugbytots are now offering a small number of voluntary coaching positions for students or young people to gain valuable work experience in the sports coaching sector.

 

We’re looking for enthusiastic, confident, lively and energetic individuals to join us for between 2 – 3 hours a week in our existing session.

You’ll be working alongside experienced Rugbytots coaches and will gain a valuable insight into coaching children the fundamentals of rugby in a fun, positive and encouraging environment. The main objectives here at Rugbytots are for the children to have fun, learn new skills and grow in confidence during their timewith us. We provide a programme that take the children on an imaginative rugby journey and energetic and fun coaches are essential to deliver our sessions in the Rugbytots way. A passion for sport and rugby is essential!

As part of our voluntary coaching programme you will receive full training and mentoring from an experienced Rugbytots coach. You will learn how to deliver the fundamentals of rugby as well as how to engage with and motivate young children by inspiring them to try new things and rewarding their success.

Our current sessions that we have voluntary opportunities are:

Ton Pentre – Monday afternoons – 3.30pm – 6pm

Bridgend – Tuesday afternoons – 3.30pm – 6pm

Pontypridd – Sunday mornings – 11am – 1pm

 

If you are interested in finding out more and to apply please send us a cover letter with a short description of yourself, why you are applying and any relevant experience/goals you have. Please also include where you are based.  To apply please email us at midglamorgan@rugbytots.co.uk.

We look forward to hearing from you soon!

 

Mae Rugbytots bellach yn cynnig nifer fach o swyddi hyfforddi gwirfoddol i fyfyrwyr neu bobl ifanc gael profiad gwaith gwerthfawr yn y sector hyfforddi chwaraeon.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, hyderus, bywiog ac egnïol i ymuno â ni am rhwng 2 – 3 awr yr wythnos yn ein sesiwn bresennol. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â hyfforddwyr profiadol Rugbytots a byddwch yn cael cipolwg gwerthfawr ar hyfforddi hanfodion rygbi i blant mewn amgylchedd hwyliog, cadarnhaol a chalonogol. Y prif amcanion yma yn Rugbytots yw i’r plant gael hwyl,dysgu sgiliau newydd a magu hyder yn ystod eu hamser gyda ni. Rydym yn darparu rhaglen sy’n mynd â’r plant ar daith rygbi llawn dychymyg ac mae hyfforddwyr egnïol a hwyliog yn hanfodol i gyflwyno ein sesiynau yn y ffordd Rugbytots. Mae angerdd am chwaraeon a rygbi yn hanfodol!

 

Fel rhan o’n rhaglen hyfforddi wirfoddol byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn a mentora gan hyfforddwr profiadol o’r Rygbi’r Tots. Byddwch yn dysgu sut i gyflwyno hanfodion rygbi yn ogystal â sut i ymgysylltu â phlant ifanc a’u hysgogi trwy eu hysbrydoli i roi cynnig ar bethau newydd a gwobrwyo eu llwyddiant.

Ein sesiynau presennol lle mae gennym gyfleoedd gwirfoddol yw:

Ton Pentre – prynhawn Dydd Llun – 3.30pm – 6pm

Pen-y-bont ar Ogwr – prynhawn Dydd Mawrth – 3.30pm – 6pm

Pontypridd – bore Dydd Sul – 11am – 1pm

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy ac i wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol atom gyda disgrifiad byr ohonoch chi’ch hun, pam rydych yn gwneud cais ac unrhyw brofiad/nodau perthnasol sydd gennych. Cynhwyswch hefyd ble rydych chi wedi’ch lleoli. I wneud cais e-bostiwch ni ar

midglamorgan@rugbytots.co.uk.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan!