As the UK’s largest independent travel agency, Hays Travel specialises in providing good value, quality holidays alongside excellent customer service. We work with all leading suppliers and can package holidays that include hotels, flights, cruises, tours, attraction tickets, and more. We have over 470 Branches throughout the UK and our Head Office based in Sunderland, is home to tour operator teams, finance, marketing, people/HR and IT, plus many more. We have been operating for over 40 years, and continue to grow each year.

 

Our values

Our SMILE values are embedded into our company and ensure our teams work strongly together. You and all of our colleagues will ensure that the Hays Travel values are demonstrated at all times.

  •   Supportive
  •   Motivational
  •   Innovative
  •   Loyal
  •   Excellence

 

What’s it like to work for us?

We offer a range of training programmes to help you progress personally and professionally, as we know the benefits of promoting and rewarding our hard working colleagues are extremely important.

Of course, it’s not all about work. We’re very sociable and there are always lots of team nights-out and company parties. Plus, there are opportunities to travel abroad on educational trips, and you can also take advantage of our colleague discount when booking your own holidays.

 

What are we looking for?

 

We are looking for a positive and results driven attitude, with an absolute passion for travel and tourism. You must be customer focussed delivering excellent customer service to both our internal and external customers as well as being a team player. Excellent communication skills are key in this role as well as good organisational and time-management. You will also be focussed towards completing the apprenticeship programme with the determination to be successful in your role.

 

https://careers.haystravel.co.uk/apprenticeships/apply

 

Fel asiantaeth deithio annibynnol fwyaf y DU, mae Hays Travel yn arbenigo  mewn cynnig gwyliau o safon, sy’n cynnig gwerth am arian, ynghyd â  gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Rydym yn gweithio gyda’r holl brif  gyflenwyr ac yn gallu llunio pecynnau gwyliau sy’n cynnwys gwestai,  hediadau, mordeithiau, tocynnau atyniadau, a mwy. Mae gennym fwy na 470 o  Ganghennau ledled y DU ac mae ein Prif Swyddfa yn Sunderland, yn gartref i  dimau gweithredwyr gwyliau, cyllid, marchnata, pobl/AD a TG, a llawer mwy.  Rydym wedi bod yn gweithredu am fwy na 40 mlynedd, ac yn parhau i dyfu  bob blwyddyn. 

Ein gwerthoedd 

Mae ein gwerthoedd SMILE (Supportive, Motivational, Innovative, Loyal,  Excellence) wedi’u hymwreiddio yn ein cwmni ac yn sicrhau bod ein timau’n  cydweithio’n gryf. Byddwch chi a’n holl gydweithwyr yn sicrhau bod  gwerthoedd Hays Travel yn amlwg bob amser.  

Sut brofiad yw gweithio i ni? 

Rydym yn cynnig ystod o raglenni hyfforddiant i’ch helpu i wneud cynnydd  personol a phroffesiynol, gan ein bod yn gwybod bod dyrchafu a gwobrwyo  ein cydweithwyr yn hynod fuddiol a phwysig. Wrth gwrs, nid gwaith yw  popeth. Rydym yn gymdeithasol dros ben ac mae sawl cyfle i fwynhau noson  allan fel tîm a phartïon y cwmni. Hefyd, mae cyfle i deithio dramor ar deithiau  addysgol, a gallwch hefyd fanteisio ar y disgownt a gynigiwn i’n cydweithwyr  wrth archebu eich gwyliau eich hun.  

Am beth ydyn ni’n chwilio? 

Rydym yn chwilio am agwedd gadarnhaol a ysgogir gan ganlyniadau, gyda  gwir frwdfrydedd dros deithio a thwristiaeth. Mae’n rhaid i chi ganolbwyntio ar 

y cwsmer wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’n cwsmeriaid  mewnol ac allanol yn ogystal â gweithio’n dda fel aelod o dîm. Mae sgiliau  cyfathrebu ardderchog yn hanfodol yn y rôl hon yn ogystal â sgiliau trefnu a  rheoli amser da. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar gwblhau eich rhaglen  brentisiaeth gyda’r penderfyniad i fod yn llwyddiannus yn eich rôl.  

https://careers.haystravel.co.uk/apprenticeships/apply