Hours per week: 18 hours

Pay: 16 – 17 Year Olds £7.50  Over 18 £9.00

Daily duties: 

Join us and you’ll become part of a crew, or a team, that works together to provide the best customer experience. If you’ve visited one of our restaurants before, you’ve probably got some idea of what’s involved in working here. But you might not realise the variety and scope of the role. We want every McDonald’s customer to have a brilliant experience, every time they visit.  That means hot food in a clean and friendly restaurant.  As a Crew Member, you’ll make it happen, whether you’re preparing food, serving on the till or being out in the dining areas looking after our customers’ needs.

Company Benefits:

 • Free meal whilst working
 • Annual pay related performance review
 • Employee Discount Card with discounts or cashback at hundreds of well-known retailers
 • Private Health Care with AXA PPP after 3 years’ service
 • Flexible Scheduling
 • Opportunities for training, development and promotion
 • 28 days holiday (pro rata for part time)
 • Apprenticeships

Quite simply, you’ll be working in our fast moving, high energy environment and we’re looking for a genuine smile plus an ability to connect with customers and make them feel valued.

 

Desirable personal qualities of candidate: You’ll need to be confident in approaching and dealing with diverse groups of people. Friendly, courteous and helpful behaviour will come naturally to you and you’ll work well as part of a team. Effective communication skills such as attentive listening, face-to-face verbal communication and eye contact are a must. You’ll also need to understand the importance of maintaining high standards of quality and service as well as cleanliness. The ability to maintain high energy levels whilst working both efficiently and productively is essential. Finally, your appearance should be smart and clean.

Qualifications required: No Qualifications Needed.  Full Training will be provided.

 

Full address including postcode (Where the role will be based): Bridgend McDonald’s Restaurant, Picton Court Retail Park, CF31 3XX

 

How will the applicant apply for the vacancy?: Via a link on the employers website – https://careers.peopleclick.com/careerscp/client_mcdonalds/crew/search.do?functionName=search&com.peopleclick.cp.formdata.hitsPerPage=10&restaurantNo=480

 

Oriau’r wythnos: 18 Oriau

Cyflogau: 16 – 17 Mlwydd Oed £7.50 18 a Hŷn £9.00

Dyletswyddau dyddiol:

Ymunwch â ni a byddwch yn dod yn aelod o griw, neu dîm, sy’n cydweithio i gynnig y profiad gorau posibl i gwsmeriaid. Os  ydych wedi ymweld ag un o’n bwytai o’r blaen, mae’n debyg y bydd gennych ryw syniad o natur y gwaith a wneir yma. Ond  mae’n bosib nad ydych yn sylweddoli amrywiaeth a chwmpas y rôl. Rydym yn awyddus i holl gwsmeriaid McDonald’s gael profiad  gwych, bob amser y byddant yn ymweld â ni. Mae hynny’n golygu bwyd poeth mewn bwyty glân a chyfeillgar. Fel Aelod o Griw,  byddwch yn sicrhau bod hynny’n digwydd, p’un a ydych yn paratoi bwyd, yn gweithio ar y til neu allan yn ardaloedd bwyta yn  gofalu am anghenion ein cwsmeriaid.  

Buddion y Cwmni: 

 • Pryd poeth tra byddwch yn gweithio
 • Adolygiad perfformiad blynyddol sy’n gysylltiedig â chyflog
 • Cerdyn Disgownt Cyflogeion gyda disgownt neu arian yn ôl mewn cannoedd o fanwerthwyr adnabyddus Gofal Iechyd Preifat gydag AXA PPP ar ôl 3 blynedd o wasanaeth
 • Amserlen Hyblyg
 • Cyfle i gael hyfforddiant, datblygiad a dyrchafiad
 • 28 diwrnod o wyliau (pro rata i weithwyr rhan amser)
 • Prentisiaethau

Yn syml, byddwch yn gweithio yn ein hamgylchedd prysur, egnïol ac rydym yn chwilio am rhywun sy’n wên o glust i glust ac sy’n  meddu ar y gallu i ymgysylltu â chwsmeriaid a gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

 

Nodweddion personol dymunol yr ymgeisydd: Bydd angen i chi fod yn hyderus wrth fynd at ac ymdrin â grwpiau amrywiol o bobl. Bydd ymddygiad cyfeillgar, cwrtais a chymwynasgar yn dod yn naturiol i chi a byddwch yn gweithio’n dda fel rhan o dîm. Mae sgiliau cyfathrebu effeithiol megis gwrando’n astud, cyfathrebu geiriol wyneb yn wyneb a chyswllt llygaid yn hanfodol. Bydd angen i chi hefyd ddeall pwysigrwydd cynnal safonau uchel o ansawdd a gwasanaeth yn ogystal â glanweithdra. Mae’r gallu i gynnal lefelau egni uchel tra’n gweithio’n effeithlon ac yn gynhyrchiol yn hanfodol. Yn olaf, dylai eich ymddangosiad fod yn smart ac yn lân.

Cymwysterau gofynnol: Dim Angen Cymwysterau. Darperir Hyfforddiant Llawn.

 

Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post (Lle bydd y rôl wedi’i lleoli): Bridgend McDonald’s Restaurant, Picton Court Retail Park, CF31 3XX

 

How will the applicant apply for  the vacancy?: Trwy ddolen ar wefan y cyflogwyr – https://careers.peopleclick.com/careerscp/client_mcdonalds/crew/search.do?functionName=search&com.peopleclick.cp.formdata.hitsPerPage=10&restaurantNo=480