Part time Social Media Marketing Assistant 

(1-2 days per week, hours to be arranged.)

National minimum wage

Based in Bridgend, onsite at the company office.

We’re looking for someone with a flair for social media to run our social media platforms strategically to achieve a growth in followers and interactions which supports in our development. The main focus areas will be on content and interaction.

Responsibilities will include creating engaging, innovative and relevant content, designing templates for a broad range of high-impact advertising on and off screen.

Experience of developing content to drive forward a mission as well as experience across online & offline marketing channels is essential. The ideal candidate will know what makes good content, be social media savvy and understand how to use different channels to deliver a message in an engaging way & be proactive and innovative in nature, spotting and taking opportunities.

In short, the candidate will:-

  • Partake in the management of social media platforms to grow and nurture new and existing followers
  • Have great editorial skills and a brilliant visual aesthetic, with a natural ability for copywriting and social content creation.
  • Have an understanding of marketing a business.
  • Have an understanding of social media platforms and strategies
  • Have a passion for connecting with others and broad communication skills
  • Hold Creative flair and outside-the-box thinking to help leverage existing social channels and new idea generation to drive traffic

This is a great opportunity for anyone looking to progress in the marketing and social media industries and continue to learn and hone-in on these valuable skills.

To apply, please send a cover letter and CV to Sian Colclough-Norris at: scolclough-norris@justperfectcatering.co.uk

 

Cynorthwy-ydd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Rhan Amser  (1-2 diwrnod yr wythnos, oriau i’w trefnu.) 

Isafswm Cyflog Cenedlaethol 

Gweithio ym Mhen-y-bont, yn swyddfa’r cwmni. 

Rydym yn chwilio am rywun sydd â dawn ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i redeg  ein platfformau cyfryngau cymdeithasol yn strategol i sicrhau twf o ran dilynwyr a  rhyngweithiadau a fydd yn ein helpu i ddatblygu. Y prif feysydd ffocws fydd cynnwys  a rhyngweithiadau. 

Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys creu cynnwys atyniadol, arloesol a pherthnasol,  gan ddylunio templedi ar gyfer ystod eang o hysbysebion grymus ar y sgrîn ac oddi  arni. 

Mae profiad o ddatblygu cynnwys i wthio cenhadaeth yn ei blaen yn ogystal â  phrofiad o ddefnyddio sianeli marchnata ar-lein ac all-lein yn hanfodol. Bydd yr  ymgeisydd delfrydol yn gwybod beth yw cynnwys da, yn fedrus wrth ddefnyddio  cyfryngau cymdeithasol ac yn deall sut i ddefnyddio gwahanol sianeli i gyfleu  negeseuo mewn dull atyniadol. Bydd ganddo hefyd natur ragweithiol ac arloesol, gan  nodi cyfleoedd a manteisio arnynt.  

Yn fyr, bydd yr ymgeisydd yn:- 

Cymryd rhan yn y gwaith o reoli platfformau cyfryngau cymdeithasol er mwyn  cynyddu nifer y dilynwyr newydd a phresennol a’u meithrin 

Meddu ar sgiliau golygyddol ardderchog ac esthetig weledol wych, gyda dawn  naturiol ar gyfer ysgrifennu deunydd a chreu cynnwys cymdeithasol 

– Deall sut i farchnata busnes 

Meddu ar ddealltwriaeth o blatfformau a strategaethau cyfryngau  cymdeithasol

– Brwdfrydig dros gysylltu ag eraill ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu eang 

– Meddu ar ddawn greadigol a’r gallu i feddwl heb orwelion i helpu’r sianeli  cymdeithasol presennol a chreu syniadau newydd i gynyddu traffig 

Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n awyddus i wneud cynnydd yn y  diwydiannau marchnata a chyfryngau cymdeithasol a pharhau i ddysgu a mireinio’r  sgiliau gwerthfawr hyn. 

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol a CV at Sian Colclough-Norris yn: scolclough-norris@justperfectcatering.co.uk