Linde Materials Handling Apprenticeship Programme 

Linde Materials Handling are a leading brand within the Material Handling Sector, we currently employ over 80 apprentices throughout the UK. We are looking for apprentices to join our engineering work force that have a keen interest in mechanical and electrical engineering. 

What we offer:  

We are looking for the new generation of mechanical/electrical engineers to start their career in our  Industry leading Apprenticeship Programme and help us maintain and repair our extensive range of lift  trucks and materials handling equipment.  

Successful applicants will give be given full support throughout the programme. You will need to have a  passion for all things engineering, be keen to learn and be motivated to achieve success. In return, you  will be provided with all the equipment and training you need to complete our Apprenticeship  Programme. 

You will need to commit to 3 years of training before you become a fully qualified Service Engineer, you  will be supported throughout the 3 years by a dedicated Mentor who will help you develop your skills and  an Apprentice Development Officer (ADO) who will monitor your progress through college and on the job  training. 

Linde offer high-quality in-house product training to aid you through the 3 years before you transition to  Service Engineer role after you qualify. 

You will earn a Level 3 Lift Truck and Powered Access Engineering Technician Qualification 

Tasks and Qualifications:  

To be considered for our Apprenticeship you will ideally you will already have gained Math’s and English to  grade GCSE 4 (or C). 

Your duties and responsibilities will include: 

 • Attend all external training courses to learn forklift truck academic studies
 • Complete tasks in the workplace, document them to build a portfolio, attend & pass an end point assessment
 • Attend all internal product training courses to learn the Linde product
 • You will shadow and work alongside an engineering mentor in the workplace to understand Material Handling Equipment
 • To become competent at carrying out regular preventative maintenance & increasing your knowledge across three years to complete basic and complex repairs on a wide range of Material Handling Equipment to a high standard  
 • Regularly demonstrate company values of Integrity, Courage, Excellence & Collaboration. Meet the personal and professional standards of the company and conduct yourself in accordance with the Linde apprentice programme behavioural guidelines

Apply using the link: https://kiongroup.wd3.myworkdayjobs.com/KION_ITS_EMEA/job/Warrington-United-Kingdom/Linde-Apprentice-Programme-2022-intake_JR-0024386

 

Mae Linde Materials Handling yn frand blaenllaw yn y Sector Trin Deunyddiau. Ar hyn o bryd mae’r cwmni  yn cyflogi mwy na 80 o brentisiaid ledled y DU. Rydym yn chwilio am brentisiaid sydd â diddordeb brwd  mewn peirianneg fecanyddol a thrydanol i ymuno â’n gweithlu peirianneg. 

Beth rydym ni’n ei gynnig:  

Rydym yn chwilio am y genhedlaeth newydd o beirianwyr mecanyddol/trydanol i ddechrau eu gyrfa drwy  ddilyn Rhaglen Hyfforddiant flaenllaw a’n helpu i gynnal a chadw ac atgyweirio ein hystod helaeth o dryciau  codi ac offer trin deunyddiau. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cymorth llawn drwy gydol y rhaglen. Bydd rhaid i chi fod yn  frwdfrydig am bopeth sy’n ymwneud â pheirianneg, yn awyddus i ddysgu ac wedi’ch ysgogi i sicrhau  llwyddiant. Yn gyfnewid am hynny, byddwch yn cael yr holl offer a hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i  gwblhau ein Rhaglen Prentisiaeth. 

Bydd rhaid i chi ymrwymo i 3 blynedd o hyfforddiant cyn i chi ddod yn Beiriannydd Gwasanaeth cymwys.  Cewch eich cefnogi drwy gydol y cyfnod hwn gan Fentor dynodedig a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich  sgiliau ynghyd â Swyddog Datblygu Prentisiaid (SDP) a fydd yn monitro eich cynnydd drwy’r coleg a’ch  hyfforddiant yn y swydd. 

Mae Linde yn cynnig hyfforddiant mewnol o safon uchel ar ei gynnyrch i’ch cynorthwyo drwy’r 3 blynedd  cyn i chi bontio i rôl Peiriannydd Gwasanaeth ar ôl cymhwyso. 

Byddwch yn cwblhau Cymhwyster Technegydd Peirianneg Tryciau Codi a Mynediad â Phŵer Lefel 3. 

Tasgau a Chymwysterau: 

I gael eich ystyried ar gyfer ein Prentisiaeth, yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster TGAU gradd 4  (neu C) mewn Mathemateg a Saesneg.  

Bydd eich dyletswyddau a chyfrifoldebau yn cynnwys: 

 • Mynychu pob cwrs hyfforddiant allanol er mwyn dilyn astudiaethau academaidd yn ymwneud â thryciau  codi 
 • Cwblhau tasgau yn y gweithle, eu dogfennu i lunio portffolio, mynychu a phasio asesiad terfynol • Mynychu pob cwrs hyfforddiant mewnol i ddysgu am gynnyrch Linde 
 • Byddwch yn cysgodi ac yn gweithio ochr yn ochr â mentor peirianneg yn y gweithle er mwyn i chi ddod  i ddeall Offer Trin Deunyddiau 
 • Dysgu sut i wneud gwaith cynnal a chadw ataliol yn rheolaidd a chynyddu eich gwybodaeth dros  gyfnod o dair blynedd i’ch galluogi i gwblhau gwaith atgyweirio sylfaenol a chymhleth o safon uchel ar 

ystod eang o Offer Trin Deunyddiau  

 • Arddel gwerthoedd y cwmni yn gyson, sef Uniondeb, Dewrder, Rhagoriaeth a Chydweithio  
 • Bodloni safonau personol a phroffesiynol y cwmni ac ymddwyn yn unol â chanllawiau ymddygiadol  rhaglen prentisiaeth Linde. 

Ymgeiswch drwy ddilyn y ddolen: https://kiongroup.wd3.myworkdayjobs.com/KION_ITS_EMEA/job/Warrington-United-Kingdom/Linde-Apprentice-Programme-2022-intake_JR-0024386