Hours: All roles will be considered for both part time and full time hours

Contract: Temporary for a minimum of 7 months, possible extension until 2nd Jan 2023

Hourly rate: £9.20per hour.  (Accommodation cleaners are £10.50 per hour)

Roles available;

 • Janitor 
 • Venue Cleaner 
 • Takeaway Team Member
 • Food and Beverage Hospitality Host
 • Front of House Staff
 • Bar Staff / Server 
 • Grounds Assistant
 • Kitchen Porter/Assistant Chef
 • Accommodation Cleaner
 • Lifeguard
 • Thunderbird Fried Chicken Supervisor
 • Pool Attendant/General Assistant
 • Outdoor Instructor
 • Administration Assistant
 • Cashier/Administration Assistant
 • Security Officer 

To apply, please send a CV and cover letter to: careers.treccobay@parkdean-resorts.com

 

Parkdean perks:

 • 25% discount on holidays for friends, family & you
 • 30% off food & drink 
 • Stand-by breaks available at a discounted rate
 • Clear career pathways, with development & progression
 • In house incentives & competitions
 • Apprenticeships

At Parkdean Resorts we don’t leave unforgettable moments to chance.

We pitch in, we work hard, and we grow, challenging and inspiring each other to make great things happen every, single, day. We’re the people people, Parkdean people – we’re family, creating amazing memories together.

What we live by & what we look for

Care | we care about our guests, our people and our communities. 

Pace | we make great things happen, making the most of every minute.                 

Difference | we celebrate difference and encourage each other to be ourselves.  

Belonging | we’re family, offering a home away from home where people feel safe.                                                                                                                         

Value | we value all. 

PDR is committed to Safeguarding and promoting the welfare of Children and Adults at Risk and expects all Team Members to share this commitment. Background checks including DBS (or equivalent) will be carried out if appropriate.

Creating amazing memories is in our DNA – is it in yours?

______________________________________________________________

Oriau: Rydym yn barod i ystyried oriau rhan amser a llawn amser ar gyfer yr holl rolau   

Contract: Cynigir contract dros dro am ddim llai na 7 mis, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y  contract tan 2 Ion 2023 

Cyflog: £9.20 yr awr. (telir £10.50 yr awr i lanhawyr llety) 

Rolau sydd ar gael: 

 • Glanhawr Lleoliadau 
 • Aelod o’r Tîm Tecawê 
 • Croesawydd Lletygarwch – Bwyd a Diod 
 • Staff Blaen Tŷ 
 • Staff Bar / Gweini  
 • Cynorthwyydd Tiroedd 
 • Porthor Cegin/Cogydd Cynorthwyol 
 • Glanhawr Llety 
 • Achubwr Bywydau 
 • Goruchwylydd Thunderbird Fried Chicken  
 • Goruchwylydd Pwll/Cynorthwyydd Cyffredinol  
 • Hyfforddwr Awyr Agored 
 • Cynorthwyydd Gweinyddol 
 • Cynorthwyydd Gweinyddol/Derbynnydd Arian 
 • Swyddog Diogelwch 

I ymgeisio, anfonwch CV a llythyr eglurhaol i: careers.treccobay@parkdean-resorts.com

Buddion Parkdean: 

 • Disgownt o 25% ar wyliau i ffrindiau, i’r teulu ac i chi 
 • Disgownt o 30% oddi ar fwyd a diod  
 • Gwyliau munud olaf ar gael am bris gostyngedig 
 • Llwybrau gyrfaol clir, gyda datblygiad a chynnydd 
 • Taliadau anogaeth a chystadlaethau mewnol 
 • Prentisiaethau  

Parkdean Resorts – nid ydym yn rhoi atgofion bythgofiadwy yn nwylo ffawd Rydym yn bwrw ati, rydym yn gweithio’n galed, ac rydym yn annog, herio ac ysbrydoli ein gilydd i  wneud pethau mawr ddigwydd bob diwrnod. Rydym ni’n bobl pobl, pobl Parkdean – rydyn ni’n  deulu, yn creu atgofion anhygoel gyda’n gilydd. 

Beth rydyn ni’n ei wneud ac am beth rydym yn chwilio 

Gofal | rydym yn gofalu am ein gwesteion, ein pobl a’n cymunedau. 

Cam wrth Gam | rydym yn gwneud i bethau gwych ddigwydd, gan wneud y gorau o bob munud Gwahaniaeth | rydym yn dathlu gwahaniaeth ac yn annog ein gilydd i fod yn ni ein hunain Perthyn | rydyn ni’n deulu, yn cynnig cartref oddi cartref lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel  Gwerthfawrogi | rydym yn gwerthfawrogi pawb.  

Mae PDR wedi ymrwymo i Ddiogelu a hyrwyddo lles Plant ac Oedolion sy’n Agored i Niwed ac  mae’n disgwyl i holl Aelodau’r Tîm rannu’r ymrwymiad hwn. Cynhelir gwiriadau cefndirol gan  gynnwys Gwiriadau’r Gwasanaeth Diogelu a Gwahardd pan fo’n briodol.  

Mae creu atgofion anhygoel yn rhan o’n DNA – ydy hynny yn rhan o’ch DNA chi?