Cynorthwyydd Addysgu Uwchradd

Ydych chi’n chwilio am swydd hyblyg gyda chyflog gwych na fydd yn effeithio ar eich astudiaethau,
nosweithiau, neu benwythnosau? Wel, does dim rhaid i chi chwilio mwyach! Mae Staffroom
Education yn asiantaeth cyflenwi athrawon sy’n awyddus i helpu myfyrwyr gael profiad gwerthfawr o
addysgu mewn ysgolion lleol – heb fod angen unrhyw gymwysterau addysgu!
Sut mae’r holl beth yn gweithio? Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni, byddwn yn gofyn i chi pryd
fyddwch chi ar gael i weithio yn seiliedig ar eich amserlen, bydd ysgolion yn cysylltu â ni bob bore yn
gofyn am weithwyr, ac os ydyn ni wedi nodi eich bod chi ar gael, byddwn yn eich ffonio i holi a ydych
dal eisiau gweithio!
Beth yw’r manteision o weithio gyda ni?
• Ennill £65 y dydd
• Tâl wythnosol
• Dewis pa ddiwrnodau ac oriau rydych am eu gweithio
• Profiad gwych o addysgu heb fod angen unrhyw gymwysterau
• Cyfle i fanteisio ar hyfforddiant am ddim
Fel cynorthwyydd addysgu uwchradd, disgwylir i chi:
• Gael rhywfaint o brofiad o weithio gyda phlant, er enghraifft, hyfforddi chwaraeon, mentora,
tiwtora, gwirfoddoli, neu rywbeth tebyg
• Cynorthwyo’r athro dosbarth a staff
• Meddu ar strategaethau cadarn o ran rheoli ystafell ddosbarth ac ymddygiad
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog
• Meithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda staff a disgyblion
• Meddu ar agwedd gadarnhaol, gefnogol a natur empathetig
• Sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennych o ran datblygiadau a newidiadau addysgol
wrth gyflawni’r rôl
• Bod yn ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â diogelu plant, iechyd a
diogelwch, cyfrinachedd a diogelu data a chydymffurfio â nhw
Oes oes gennych chi ddidorddeb ac yn awyddus i ddysgu mwy, cyflwynwch gais yma: https://
www.staffroomeducation.co.uk/secondary-vacancies-1/2021/9/7/secondary-teaching-assistant-3
neu anfonwch eich CV i info@staffroomeducation.co.uk a bydd aelod o’n tîm hyfryd yn cysylltu â chi!