Cynorthwyydd Addysgu Cynradd

Ydych chi’n chwilio am swydd hyblyg gyda chyflog gwych na fydd yn effeithio ar eich astudiaethau,
nosweithiau, neu benwythnosau? Wel, does dim rhaid i chi chwilio mwyach! Mae Staffroom
Education yn asiantaeth cyflenwi athrawon sy’n awyddus i helpu myfyrwyr gael profiad gwerthfawr o
addysgu mewn ysgolion lleol – heb fod angen unrhyw gymwysterau addysgu!
Sut mae’r holl beth yn gweithio? Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni, byddwn yn gofyn i chi pryd
fyddwch chi ar gael i weithio yn seiliedig ar eich amserlen, bydd ysgolion yn cysylltu â ni bob bore yn
gofyn am weithwyr, ac os ydyn ni wedi nodi eich bod chi ar gael, byddwn yn eich ffonio i holi a ydych
dal eisiau gweithio!
Beth yw’r manteision o weithio gyda ni?
• Ennill £65 y dydd
• Tâl wythnosol
• Dewis pa ddiwrnodau ac oriau rydych am eu gweithio
• Profiad gwych o addysgu heb fod angen unrhyw gymwysterau
• Cyfle i fanteisio ar hyfforddiant am ddim
Fel cynorthwyydd addysgu cynradd ddisgwylir i chi:
• Gael rhywfaint o brofiad o weithio gyda phlant, er enghraifft, hyfforddi chwaraeon, mentora,
tiwtora, gwirfoddoli, neu rywbeth tebyg
• Gweithio gyda phlant oed meithrin
• Helpu i baratoi’r ystafell dosbarth cyn y wers
• Tacluso’r ystafell ddosbarth ar ddiwedd pob gwers
• Cynorthwyo’r athro pan fo angen
• Help gyda gweithgareddau grŵp
• Rhoi cymorth un-wrth-un yn ogystal â gweithio mewn grwpiau bach
• Helpu gyda thasgau gweinyddol
• Rhoi adborth i’r athro ar gynnydd disgyblion
• Cynorthwyo â datblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a TGCh sylfaenol
Oes oes gennych chi ddiddordeb ac yn awyddus i ddysgu mwy, cyflwynwch gais yma: https://
www.staffroomeducation.co.uk/primary-vacancies-1/2021/9/7/primary-teaching-assistant-2 neu
anfonwch eich CV i info@staffroomeducation.co.uk a bydd aelod o’n tîm hyfryd yn cysylltu â chi!