JOB DESCRIPTION

A motivated individual who is willing to learn new skills and take on responsibility.

You may be doing a variety of roles, some of these include: 

 • To assist with or operate independently, rides within the park. Full training given.
 • To assist riders to access and exit ride safely.
 • To maintain cleanliness in and around ride area – ie pick up/dispose of rubbish, clean rides.
 • Must be able to work independently.
 • Ensure that Covid-19 guidelines are adhered to.
 • To assist in other duties around the Park as directed by the management team. 

WAGES

All roles meet the National Minimum Wage rates.

  

Additional Information:

 

 • All applicants should be eager to work, have a positive attitude, be conscientious and willing to learn.
 •  
 • Will need good communication and people skills.
 • Will need to be flexible in terms of the role and availability in order to meet the demands of the business.
 • Will be available for weekends and bank holidays.
 • Safety is our number 1 priority.

 

For all roles:

 

 • Advantageous experience/qualifications (but not essential)
 • Customer service
 • First Aid
 • Health and Safety in the workplace
 • Conflict resolution

 

 

We will provide:

 

 • Training and support to carry out the role successfully.
 • The opportunity to gain valuable employment skills.
 • Uniform, PPE and Equipment, where needed.
 • A variety of hours and days of work are available.  
 • Part time and full time, working around park opening times.

 

Please note: Roles may be subject to a DBS check.

 

To apply:

Email CV and cover letter to Cindy Lawrence at coneybeachoffice@gmail.com

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD – GWEITHREDWR/GWASANAETHYDD – Swyddi Tymhorol

Unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd ac ysgwyddo cyfrifoldeb. Mae’n bosib y byddwch yn cyflawni amrywiaeth o rolau, gan gynnwys:  

 • Cynorthwyo gyda reidiau yn y parc, neu eu gweithredu’n annibynnol. Rhoddir  hyfforddiant llawn. 
 • Cynorthwyo reidwyr i fynd ar y reid a gadael y reid yn ddiogel.  ● Sicrhau glendid y reid ar ardal o’i chwmpas – codi/cael gwared â sbwriel,  glanhau reidiau. 
 • Rhaid gallu gweithio’n annibynnol. 
 • Sicrhau y cydymffurfir â chanllawiau Covid-19. 
 • Cynorthwyo â dyletswyddau eraill o amgylch y Parc yn ôl cyfarwyddyd y  rheolwyr. 

 

CYFLOG 

Mae’r holl rolau yn cynnig yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 • Dylai pob ymgeisydd fod yn awyddus i weithio, meddu ar agwedd gadarnhaol,  yn gydwybodol ac yn barod i ddysgu. 
 • Bydd angen sgiliau da o ran cyfathrebu a thrin pobl. 
 • Bydd angen bod yn hyblyg o ran y rôl ac o ran bod ar gael er mwyn bodloni  gofynion y busnes. 
 • Bydd angen bod ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc. 
 • Diogelwch yw ein blaenoriaeth.

Ar gyfer pob rôl: 

 • Byddai profiad/cymwysterau o fantais (ond nid hanfodol)
 • Gwasanaeth cwsmeriaid 
 • Cymorth Cyntaf 
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
 • Datrys anghydfod 

Rydym ni’n cynnig: 

 • Hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus. 
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogaeth gwerthfawr. 
 • Gwisg, Cyfarpar Diogelu Personol, pan fo angen. 
 • Mae amrywiaeth o oriau a diwrnodau gwaith ar gael. 
 • Rhan-amser a llawn-amser, gan weithio ar sail oriau agor y parc. 

Noder: Mae’n bosib y bydd rhai rolau yn destun Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a  Gwahardd.

I ymgeisio: 

E-bostiwch CV a llythyr eglurhaol at Cindy Lawrence coneybeachoffice@gmail.com