JOB DESCRIPTION

 

 • A motivated individual who is willing to learn new skills and take on responsibility.
 • You will be at the front of the park, meeting and greeting guests. Polite and positive attitude needed.
 • Will be required to assist and advise guests of best options for entry to the park.
 • Will be required to carry out basic calculations based on ticket and or token sales.
 • Process cash and card payments accurately.

WAGES

 

All roles meet the National Minimum Wage rates.

  

 Additional Information:

 

 • All applicants should be eager to work, have a positive attitude, be conscientious and willing to learn.
 •  
 • Will need good communication and people skills.
 • Will need to be flexible in terms of the role and availability in order to meet the demands of the business.
 • Will be available for weekends and bank holidays.
 • Safety is our number 1 priority.

For all roles:

 

 • Advantageous experience/qualifications (but not essential)
 • Customer service
 • First Aid
 • Health and Safety in the workplace
 • Conflict resolution

We will provide:

 

 • Training and support to carry out the role successfully.
 • The opportunity to gain valuable employment skills.
 • Uniform, PPE and Equipment, where needed.
 • A variety of hours and days of work are available.  
 • Part time and full time, working around park opening times.

 

Please note: Roles may be subject to a DBS check.

 

To apply:

Email CV and cover letter to Cindy Lawrence at coneybeachoffice@gmail.com

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD – DERBYNYDDION CIOSG ARIAN

 • Unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd ac ysgwyddo  cyfrifoldeb 
 • Byddwch yn gweithio ym mhen blaen y parc, yn cwrdd â gwesteion a’u  croesawu. Bydd angen agwedd gwrtais a chymwynasgar arnoch. Bydd gofyn i chi gynorthwyo a chynghori gwesteion am y dewisiadau gorau o  ran mynediad i’r parc. 
 • Bydd gofyn i chi wneud gwaith cyfrifo sylfaenol yn seiliedig ar werthu  tocynnau a/neu docins. 
 • Prosesu taliadau a wneir ag arian parod a chardiau yn gywir.

DISGRIFIAD O’R SWYDD – CYNORTHWYWYR ARCEDAU 

 • Unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd ac ysgwyddo  cyfrifoldeb. 
 • Byddwch yn gweithio yn yr arcêd ond mae’n bosib y gofynnir i chi gefnogi  rolau eraill os bydd angen. 
 • Bod ar gael i ofalu am beiriannau gêm a goruchwylio’r bobl sy’n eu defnyddio.  Byddwch yn cadw’r arcêd yn lân ac yn daclus. 
 • Cynorthwyo yn y ‘ganolfan wobrwyon’ i gyfnewid tocynnau am nwyddau. Meddu ar y gallu i weithio mewn amgylchedd swnllyd, prysur. Mae’n bosib y bydd angen i chi gynorthwyo â’r peiriannau a gemau i ddatrys  

mân broblemau, fel arian sy’n mynd yn sownd neu ddiffyg talu

CYFLOG 

Mae’r holl rolau yn cynnig yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 • Dylai pob ymgeisydd fod yn awyddus i weithio, meddu ar agwedd gadarnhaol,  yn gydwybodol ac yn barod i ddysgu. 
 • Bydd angen sgiliau da o ran cyfathrebu a thrin pobl. 
 • Bydd angen bod yn hyblyg o ran y rôl ac o ran bod ar gael er mwyn bodloni  gofynion y busnes. 
 • Bydd angen bod ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc. 
 • Diogelwch yw ein blaenoriaeth.

Ar gyfer pob rôl: 

 • Byddai profiad/cymwysterau o fantais (ond nid hanfodol)
 • Gwasanaeth cwsmeriaid 
 • Cymorth Cyntaf 
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
 • Datrys anghydfod 

Rydym ni’n cynnig: 

 • Hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus. 
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogaeth gwerthfawr. 
 • Gwisg, Cyfarpar Diogelu Personol, pan fo angen. 
 • Mae amrywiaeth o oriau a diwrnodau gwaith ar gael. 
 • Rhan-amser a llawn-amser, gan weithio ar sail oriau agor y parc. 

Noder: Mae’n bosib y bydd rhai rolau yn destun Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a  Gwahardd.

I ymgeisio: 

E-bostiwch CV a llythyr eglurhaol at Cindy Lawrence coneybeachoffice@gmail.com