JOB DESCRIPTION

 • A motivated individual who is willing to learn new skills and take on responsibility.
 • Cleaning and monitoring customer toilets.
 • Keeping park areas clean and tidy. Collecting and disposing of litter.
 • General duties supporting the running of the park and making the guest experience a pleasant one.
 • You may be asked to work in other areas of the park if needed.

WAGES

 

All roles meet the National Minimum Wage rates.

  

 Additional Information:

 

 • All applicants should be eager to work, have a positive attitude, be conscientious and willing to learn.
 •  
 • Will need good communication and people skills.
 • Will need to be flexible in terms of the role and availability in order to meet the demands of the business.
 • Will be available for weekends and bank holidays.
 • Safety is our number 1 priority.

For all roles:

 

 • Advantageous experience/qualifications (but not essential)
 • Customer service
 • First Aid
 • Health and Safety in the workplace
 • Conflict resolution

 

We will provide:

 

 • Training and support to carry out the role successfully.
 • The opportunity to gain valuable employment skills.
 • Uniform, PPE and Equipment, where needed.
 • A variety of hours and days of work are available.  
 • Part time and full time, working around park opening times.

 

Please note: Roles may be subject to a DBS check.

 

To apply:

Email CV and cover letter to Cindy Lawrence at coneybeachoffice@gmail.com

 

Hotdog concession roles may also be available.

This could be ideal for catering students looking for some work experience. 

Hours are negotiable but the owner is looking for a full time assistant as well as part timers.

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD – CYNORTHWYWYR CYFFREDINOL 

Unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd ac ysgwyddo  cyfrifoldeb. 

 • Glanhau a monitro tai bach cwsmeriaid. 
 • Cadw ardaloedd yn y parc yn lân ac yn daclus. Codi a chael gwared â sbwriel. ● Cyflawni dyletswyddau cyffredinol i gefnogi’r gwaith o redeg y parc a sicrhau  bod gwesteion yn cael profiadau pleserus. 
 • Mae’n bosib y gofynnir i chi weithio mewn meysydd eraill yn y parc os bydd  angen.

Rolau Consesiwn Cŵn Poeth – gall y rhain fod ar gael. 

Gallai’r rolau hyn fod yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr arlwyo o ran cael profiad  gwaith. Oriau i’w trafod ond mae’r perchennog yn chwilio am gynorthwyydd llawn  amser yn ogystal â staff rhan amser. 

CYFLOG 

Mae’r holl rolau yn cynnig yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 • Dylai pob ymgeisydd fod yn awyddus i weithio, meddu ar agwedd gadarnhaol,  yn gydwybodol ac yn barod i ddysgu. 
 • Bydd angen sgiliau da o ran cyfathrebu a thrin pobl. 
 • Bydd angen bod yn hyblyg o ran y rôl ac o ran bod ar gael er mwyn bodloni  gofynion y busnes. 
 • Bydd angen bod ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc. 
 • Diogelwch yw ein blaenoriaeth.

Ar gyfer pob rôl: 

 • Byddai profiad/cymwysterau o fantais (ond nid hanfodol)
 • Gwasanaeth cwsmeriaid 
 • Cymorth Cyntaf 
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
 • Datrys anghydfod 

Rydym ni’n cynnig: 

 • Hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus. 
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogaeth gwerthfawr. 
 • Gwisg, Cyfarpar Diogelu Personol, pan fo angen. 
 • Mae amrywiaeth o oriau a diwrnodau gwaith ar gael. 
 • Rhan-amser a llawn-amser, gan weithio ar sail oriau agor y parc. 

Noder: Mae’n bosib y bydd rhai rolau yn destun Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a  Gwahardd.

I ymgeisio: 

E-bostiwch CV a llythyr eglurhaol at Cindy Lawrence coneybeachoffice@gmail.com