JOB DESCRIPTION

 • A motivated individual who is willing to learn new skills and take on responsibility.
 • Roles are available within the park and with one of our many concessioners.
 • Experience in taking food orders, operating cash registers and safely handling food while checking for proper temperatures would be an advantage.
 • You will be required to prepare raw foods, cooking, and serving customers.
 • You will need to prepare food orders quickly while greeting all customers and managing the cash register accurately.
 • Keeping areas clean and tidy.

WAGES

 

All roles meet the National Minimum Wage rates.

  

 Additional Information:

 

 • All applicants should be eager to work, have a positive attitude, be conscientious and willing to learn.
 •  
 • Will need good communication and people skills.
 • Will need to be flexible in terms of the role and availability in order to meet the demands of the business.
 • Will be available for weekends and bank holidays.
 • Safety is our number 1 priority.

For all roles:

 

 • Advantageous experience/qualifications (but not essential)
 • Customer service
 • First Aid
 • Health and Safety in the workplace
 • Conflict resolution

We will provide:

 

 • Training and support to carry out the role successfully.
 • The opportunity to gain valuable employment skills.
 • Uniform, PPE and Equipment, where needed.
 • A variety of hours and days of work are available.  
 • Part time and full time, working around park opening times.

 

Please note: Roles may be subject to a DBS check.

 

To apply:

Email CV and cover letter to Cindy Lawrence at coneybeachoffice@gmail.com

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD – CYNORTHWYWYR ARLWYO

Unigolyn brwdfrydig sy’n barod i ddysgu sgiliau newydd ac ysgwyddo  cyfrifoldeb. 

 • Mae rolau ar gael yn y parc a chydag un o’n nifer o gonsesiynwyr. Byddai profiad o dderbyn archebion bwyd, defnyddio tiliau a thrin bwyd yn  ddiogel wrth wirio tymereddau priodol o fantais. 
 • Bydd gofyn i chi baratoi bwydydd amrwd, coginio, a gweini cwsmeriaid. Bydd angen i chi baratoi archebion bwyd yn gyflym wrth gyfarch pob cwsmer  a rheoli’r til yn gywir. 

Cadw ardaloedd yn lân ac yn daclus.

CYFLOG 

Mae’r holl rolau yn cynnig yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 • Dylai pob ymgeisydd fod yn awyddus i weithio, meddu ar agwedd gadarnhaol,  yn gydwybodol ac yn barod i ddysgu. 
 • Bydd angen sgiliau da o ran cyfathrebu a thrin pobl. 
 • Bydd angen bod yn hyblyg o ran y rôl ac o ran bod ar gael er mwyn bodloni  gofynion y busnes. 
 • Bydd angen bod ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc. 
 • Diogelwch yw ein blaenoriaeth.

Ar gyfer pob rôl: 

 • Byddai profiad/cymwysterau o fantais (ond nid hanfodol)
 • Gwasanaeth cwsmeriaid 
 • Cymorth Cyntaf 
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
 • Datrys anghydfod 

Rydym ni’n cynnig: 

 • Hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus. 
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogaeth gwerthfawr. 
 • Gwisg, Cyfarpar Diogelu Personol, pan fo angen. 
 • Mae amrywiaeth o oriau a diwrnodau gwaith ar gael. 
 • Rhan-amser a llawn-amser, gan weithio ar sail oriau agor y parc. 

Noder: Mae’n bosib y bydd rhai rolau yn destun Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a  Gwahardd.

I ymgeisio: 

E-bostiwch CV a llythyr eglurhaol at Cindy Lawrence coneybeachoffice@gmail.com