We have casual work available for anyone who is working towards their Level 2/3 in Childcare within our Day Nursery at The Vale Resort. 

 

The hours would vary each week ranging from 8hrs to possible full time hours. 

 

The position is a zero hour contract ( no guaranteed hours per week) and they would be required to work alongside and care for children aged 3 months up to 12 years. 

 

Our opening hours are;

 

  • 7.30am-6pm Mondays to Fridays
  •  9am-1pm on weekends and bank holidays, 

 

The successful candidate would be required to work between these hours.

 

Salary:  National Minimum Wage for age of candidate.

 

To apply: Email a CV and cover letter to Leighan Davies (Childcare Manager) at Leighan.Davies@valeresort.com

 

Mae gennym waith achlysurol ar gael i unrhyw un sy’n gweithio tuag at gyflawni  cymhwyster Lefel 2/3 mewn Gofal Plant yn ein Meithrinfa Dydd yn The Vale Resort.  

Byddai’r oriau’n amrywio bob wythnos o 8 awr i oriau llawn amser o bosib. 

Cynigir y swydd ar sail contract dim oriau (heb unrhyw oriau gwarantedig bob  wythnos) a bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio gyda phlant o 3 mis oed hyd at 12  mlwydd oed a gofalu amdanynt. 

Ein horiau agor yw: 

  • 7.30am-6pm Dydd Llun i Ddydd Gwener  
  • 9am-1pm ar benwythnosau a gwyliau banc 

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio rhwng yr oriau hyn. Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer oedran yr ymgeisydd. 

I ymgeisio: E-bostiwch CV a llythyr eglurhaol at Leighan Davies (Rheolwr Gofal Plant) yn  Leighan.Davies@valeresort.com