The successful candidate will assist in the day to day maintenance as directed by the Head Greenkeeper and be required to have the following skills, if possible;

Previous experience essential 2/3/ years

NVQ Level 2 qualified ( Desirable)

Good knowledge of modern turf grass machinery

Ability to work independently and as part of a team

PA1, PA2 AND PA6 spraying certificates ( desirable)

A flexible approach to weekend working

Understanding of health and safety involved in greenkeeping

A full UK driving licence

 

Benefits

Salary will be appropriate to the qualifications and experience

28 holidays a year

Staff uniform

Full PPE

 

Closing date for the application is Friday 8th April.

To apply, please send a cover letter and CV to;

 

Email:  enquiries@maesteg-golf.co.uk

Post: : Mount Pleasant, Neath Road, Maesteg, CF34 9PR

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â gwaith cynnal a chadw a gyflawnir o  ddydd i ddydd yn ôl cyfarwyddyd Prif Geidwad y Glaslawr, a disgwylir iddo/iddi feddu ar y  sgiliau canlynol os yn bosibl: 

Profiad o 2/3 blynedd yn y maes 

Cymhwyster NVQ Lefel 2 (Dymunol) 

Gwybodaeth dda am beiriannau glaswellt modern 

Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm 

Tystysgrifau chwistrellu PA1, PA2 A PA6 (Dymunol) 

Agwedd hyblyg tuag at weithio ar benwythnosau 

Dealltwriaeth o agweddau iechyd a diogelwch y gwaith o gadw glaslawr Trwydded yrru gyflawn y DU 

Buddion 

Bydd y cyflog yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad 

28 o ddiwrnodau o wyliau’r flwyddyn 

Gwisg staff 

Cyfarpar Diogelu Personol Llawn (PPE)  

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 8 Ebrill. I ymgeisio, anfonwch lythyr eglurhaol a CV i; 

E-bost: enquiries@maesteg-golf.co.uk 

Post: Mount Pleasant, Neath Road, Maesteg, CF34 9PR