Number of vacancies: 30+

Start date of role: As soon as possible

Closing date of listing: Ongoing

Hours per week: 16 – 35 hours

Pay: Starting from £10.03 p/h (Level 3 Qualified = £10.17 p/h)

Daily duties: 

 • To provide continuous and consistent support, both physical, practical and emotional which reflect any individual changing needs in line with the supported persons identified desires. The support should be provided in a manner that promotes independence and in a non-discriminatory manner.
 • To ensure that individuals are encouraged and empowered, to express their opinions and views in all areas of decision-making, both at individual and organisational level.
 • To act as appropriate role models, when supporting individuals to participate in day and evening opportunities. Dressing and acting appropriately to participate in such daily activities.

Desirable personal qualities of candidate: 

 • A commitment to, and a belief of, valuing all people as equal regardless of any perceived disability. 
 • A commitment to providing an effective role model. 
 • An ability to support people with learning disabilities in a flexible but safe environment.
 • An Ability to support people who can challenge services. 
 • An ability to respond to the emotional needs of people with learning disabilities

Additional information: Driver with own car preferred but not essential

Qualifications required: 

No qualifications required, however pay rate is higher with level 3 qualification.

The client is happy to place candidates on course to obtain level 3 qualification.

Full address including postcode (Where the role will be based): Various locations throughout Bridgend – including Sarn,Bettws, Broadlands etc

How will the applicant apply for the vacancy?: Email CV to Lewis.Obbard@hays.com

 

Nifer y swyddi gweigion: 30+

Dyddiad dechrau’r rôl: Cyn gynted â posibl

Dyddiad cau rhestru: Parhaus

Oriau’r wythnos: 16 – 35 awr

Tâl: Yn dechrau o £10.03 y/a (Wedi cymhwyso hyd at Lefel 3 = £10.17 y/a)

Dyletswyddau dyddiol:

 • Cynnig cymorth parhaus a chyson, yn gorfforol, ymarferol ac emosiynol sy’n adlewyrchu unrhyw anghenion unigol sy’n newid yn unol â’r  dymuniadau a nodwyd gan yr unigolyn a gynorthwyir. Dylid cynnig cymorth mewn dull sy’n hyrwyddo annibyniaeth ac mewn dull  anwahaniaethol.  
 • Sicrhau bod unigolion yn cael eu hannog a’u grymuso i fynegi eu barn ym mhob maes o ran gwneud penderfyniadau, ar lefel yr unigolyn ac ar lefel  sefydliadol. 

Gweithredu fel model rôl priodol wrth gynorthwyo unigolion i gymryd rhan mewn cyfleoedd yn ystod a dydd a chyda’r nos. Gwisgo a gweithredu’n  briodol er mwyn cymryd rhan yn y gweithgareddau dyddiol dan sylw.

Nodweddion personol dymunol yr ymgeisydd:

 • Ymrwymiad i’r gred bod pob unigolyn yn werthfawr waeth beth fo’i anabledd 
 • Ymrwymiad i fod yn fodel rôl effeithiol 
 • Y gallu i roi cymorth i bobl ag anableddau dysgu mewn amgylchedd hyblyg ond diogel 
 • Y gallu i roi cymorth i bobl a all herio gwasanaethau 

Y gallu i ymateb i anghenion emosiynol pobl gydag anableddau dysgu

Gwybodaeth Ychwanegol: Byddai’n well gennym benodi gyrrwr a’i gar ei hun ond nid yw hyn yn hanfodol

Cymwysterau gofynnol: Nid oes angen cymwysterau, fodd bynnag, telir cyflog uwch i unigolion â chymhwyster lefel 3. Mae’r cleient yn hapus i anfon ymgeiswyr ar gwrs i gyflawni cymhwyster lefel 3.

Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post (Lle bydd y rôl wedi’i lleoli): Amrywiol leoliadau ledled Pen-y-bont ar Ogwr gan gynnwys Sarn, Bettws, Broadlands ac ati

Sut bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais am y swydd wag?: E-bost CV i Lewis.Obbard@hays.com